Bubreg / kidney (lat. ren, grč. nephros)

Parenhim bubrega podijeljen je na koru (cortex) i srž (medulla). Građen je od osnovnih funkcionalnih jedinica bubrega: nefrona, sabirnih cjevčica i sabirnih cijevi.

Skip to content